A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Жашківський заклад загальної середньої освіти І-ІII ступенів №2
Жашківської міської ради Черкаської області

Інклюзивна освіта

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА  ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

 • Закон України «Про освіту» (ст.37);

 • Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.33)

 • «Про загальну середню освіту» (ст.21)

 • «Про охорону дитинства» (ст.. 19)

 • «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (ст. 4,22)

 • Концепція розвитку інклюзивної освіти, затверджена у жовтні 2010 року.

 • Постанова Кабміну «Порядок організації інклюзивного навчання» згідно цієї Постанови: керівник навчального закладу несе відповідальність за організацію, стан та якість інклюзивного навчання.

 • Лист Міносвіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-384 від 18.05.2012р. «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

 • (Лист МОН молодьспорт № 1/9-529 від 26.07.2012р.)

 • (Із листа МІН освіти «Про організацію інклюзивного навчання та про психологічний супровід). Рішення про створення спеціальних класів для інклюзивного навчання приймається за погодженням з відділом освіти.

 • По відділу освіти виданий наказ про організацію інклюзивного навчання в якому визначені школи де буде здійснюватись інклюзивне навчання. Підстава: відношення адміністрації шкіл про організацію інклюзивного навчання.

 • Директор школи видає свій наказ про створення класів з інклюзивною формою навчання , про призначення асистентів вчителів. Зараховуються до таких класів діти згідно рішення обласної ПМПК.

 

Порядок організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах

Цей Порядок визначає організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

       Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі.

        Основними завданнями інклюзивного навчання є:

 • здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;
 • створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку;
 • створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими освітніми потребами з іншими учнями;
 • забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
 • надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (діти з вадами фізичного та психічного розвитку, у тому числі діти-інваліди), у загальноосвітніх навчальних закладах створюються відповідні умови:

 • безперешкодний доступ до території та приміщень навчального закладу, зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому числі для дітей, які пересуваються на візку, та дітей з вадами зору;
 • забезпечення навчального закладу необхідними навчально-методичними посібниками, наочно-дидактичними та індивідуальними технічними засобами навчання;
 • кабінети учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичний з відповідним корекційно-розвитковим обладнанням;
 • забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (зокрема, учителями-дефектологами, учителями інклюзивного навчання (асистентами учителя);

Інклюзивне навчання організовується у загальноосвітніх навчальних закладах, незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, шляхом комплектування класів учнями з типовим розвитком та учнями з особливими освітніми потребами.

Рішення про створення класів з інклюзивним навчанням приймається засновником (власником) загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою та органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

Органи управління освітою визначають базові загальноосвітні навчальні заклади для організації інклюзивного навчання; прогнозують витрати для створення безперешкодного доступу, відповідної навчально-матеріальної бази, придбання транспортних засобів для підвезення учнів до місця навчання та додому, забезпечують підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників для роботи з дітьми в умовах інклюзивного навчання, сприяють провадженню інноваційної діяльності.

Органи управління освітою несуть відповідальність за організацію, стан та якість інклюзивного навчання.

Консультативну допомогу загальноосвітнім навчальним закладам щодо організації інклюзивного навчання надають відповідні психолого-медико-педагогічні консультації, центри практичної психології та соціальної роботи.

Науково-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням, моніторинг навчальних досягнень та розвитку учнів з особливими освітніми потребами, розроблення відповідних рекомендацій здійснюють інститути післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні кабінети.

Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами забезпечують працівники психологічної служби (практичні психологи, соціальні педагоги) загальноосвітніх навчальних закладів спільно з педагогічними працівниками, які здійснюють навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням.

Діяльність працівників психологічної служби координують центри практичної психології і соціальної роботи, міські (районні) методичні кабінети.

Безпосереднє керівництво функціонуванням класів з інклюзивним навчанням здійснює керівник загальноосвітнього навчального закладу.

Поточні питання функціонування класів з інклюзивним навчанням вивчаються та розглядаються на засіданнях методичних об’єднань педагогічних працівників, педагогічних рад.

Навчання дітей з особливими освітніми потребами в класах з інклюзивним навчанням організовується загальноосвітнім навчальним закладом за місцем проживання або іншим закладом, який визначений місцевим органом управління освітою, з урахуванням контингенту учнів, досвіду, наявних відповідних ресурсів.

Зарахування учнів з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі письмової заяви батьків, відповідно до порядку, встановленого для загальноосвітніх навчальних закладів, та висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність класу з інклюзивним навчанням становить не більше як 20 учнів, із них:

 • 1-3 учнів з однорідними вадами розвитку: розумовою відсталістю, порушеннями опорно-рухового апарату, зі зниженим зором, слухом, затримкою психічного розвитку та інші;
 • не більше 2 дітей: сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення; дітей із складними вадами розвитку (порушення слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку); діти, які пересуваються на інвалідних візках;

Кількість учнів у класах з інклюзивним навчанням може бути зменшено за рішенням органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Інклюзивне навчання базується на основі психолого-педагогічного вивчення потенціалу та особливостей розвитку дитини з особливими освітніми потребами, прогнозування можливих труднощів у процесі навчання та шляхів їх подолання, соціально-педагогічної взаємодії колективу навчального закладу. 

Навчально-виховний процес в класах з інклюзивним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до робочого навчального плану школи, складеного на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням потреб учня та особливостей його психофізичного розвитку. 

Для дітей з особливими освітніми потребами на основі робочого навчального плану школи розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням рекомендацій ПМПК.

Навчання дітей у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за навчальними планами, програмами, підручниками, посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів.

Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної роботи досягається шляхом надання таким учням корекційної допомоги.

Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 2 до 4 годин на тиждень, відповідно до особливостей психофізичного розвитку учня.

 Кількість годин на тиждень для проведення корекційно-розвиткових занять з кожним учнем встановлюється з урахуванням рекомендацій відповідної ПМПК.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться як у першу, так і в другу половину дня вчителями-дефектологами за кваліфікацією: логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олігофренопедагог, ортопедагог, а також практичними психологами.

Відповідно до висновку ПМПК та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, для дітей з особливими освітніми потребами розробляється індивідуальна навчальна програма, яка, на основі вивчення динаміки розвитку учня, переглядається двічі на рік (за потребою частіше) з метою її коригування, враховуючи потенційні можливості учня.

Індивідуальна навчальна програма дитини з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів з відповідною їх адаптацією.

Індивідуальна навчальна програма розробляється педагогічними працівниками, у тому числі з дефектологічною освітою, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі, за участю батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою.

Розклад уроків у класах з інклюзивним навчанням складається відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та гігієнічних вимог.

Державна підсумкова атестація учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням, здійснюється у встановленому порядку, що враховує особливості розвитку дітей з розумовою відсталістю, порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату тощо.

За результатами навчання випускникам класів з інклюзивним навчанням видається документ встановленого зразка для загальноосвітнього навчального закладу.

Учні з особливими освітніми потребами, які досягли відмінних результатів, можуть нагороджуватися за успіхи у вивченні окремих предметів. Рішення про нагородження учнів приймається педагогічною радою навчального закладу.

У разі зразкового ставлення до навчання і досягнення виняткових результатів, учні з особливими освітніми потребами, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад, можуть нагороджуватися золотою або срібною медалями на загальних засадах відповідно до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 13.12.2000 № 584 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України     від 17.03.2008 № 186), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України          19 грудня 2000 за № 924/5145.

Учні з особливими освітніми потребами, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням, мають права та обов’язки, встановлені для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778.

Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками позакласної роботи, яка проводиться з урахуванням психофізичних можливостей дитини і спрямована на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу.

Учні з особливими освітніми потребами залучаються до позашкільної роботи відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням їх побажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я. Організація позашкільної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України         від 11.08.2004 № 651 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2008 № 1123), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України       31 грудня 2008 за №1322/16013.

 

Що таке інклюзивне навчання?

Згідно з ЮНЕСКО інклюзивне навчання – це «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі». Метою інклюзивного навчання є покращання навчального середовища, в якому вчитель і учні відкриті до різноманіття, де гарантується забезпечення потреб учнів і повага до їх здібностей та можливостей бути успішними. «Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912). Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом. Інклюзивне навчання: • Ґрунтується на правах людини і принципах рівності. • Спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної системи навчання. • Це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки. Основа інклюзивного навчання Всі учні: • Можуть навчатися різними методами і в різний період часу. • Мають індивідуальні здібності й особливості. • Хочуть відчувати, що їх розуміють і цінують. • Мають різне походження і бажають, щоб їх відмінності поважалися. • Пізнають скрізь. Хто такі діти з особливими потребами? Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення. Сьогодні в Україні немає єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з особливими потребами. Що таке інвалідність? «Інвалідність» розглядається як «нормальне» явище, яке базується на життєвому досвіді, з системною вірогідністю прояву серед населення будь якої країни, регіону. Інвалідність за природою може бути постійною або тимчасовою. • Люди з інвалідністю та їхні сім’ї мають такі ж самі права на соціальну і економічну участь в житті суспільства. • Соціальне і фізичне середовище повинні бути модифіковані задля рівної участі всіх. • Політика і практична діяльність повинні відображати цінності рівності і правовий підхід. З прийняттям Конвенції ООН про права людей з інвалідністю було визнано єдиний підхід до трактування цього поняття: «інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми з інвалідністю та перешкодами у стосунках і середовищі. Інвалідність – поняття яке еволюціонує». Конвенція прописує динамічний підхід, що дозволяє певні адаптації із збігом певного проміжку часу та в різних соціально — економічних обставинах. Інклюзивне навчання означає, що всі учні отримують освіту в звичайних класах. Це не означає, що учень не може залишити клас з якихось певних причин. Кожен учень може отримати індивідуальну допомогу з того чи іншого предмету. Якщо система освіти є інклюзивною, це не означає, що учні можуть розподілятися по групам за своїми характеристиками в окремих класах на цілий день або пів дня. В інклюзивному класі можливості створюються для всіх учнів з тим, щоб вони навчалися разом. Інклюзивне навчання не розділяє учнів у класі. Переваги інклюзивного навчання. Всі діти отримують користь від інклюзивного навчання. Воно дозволяє їм: • Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти. • Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство. • Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу. • Залучати батьків в процес навчання і життя школи. • Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших. • Створювати дружні стосунки з іншими дітьми • Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні. Спільні дії в просуванні інклюзивного навчання. • Приймати всіх дітей до загальноосвітніх шкіл та шкільного життя. • Надавати всебічну допомогу учням з особливими потребами, їх одноліткам та вчителям в разі потреби. • Дивитися на кожного учня з огляду на те, що він може, а не на те, що він не може. • Створювати навчальні цілі згідно індивідуальних можливостей кожної дитини беручи до уваги, що діти можуть мати різні навчальні цілі, але навчатися разом в класі. • Переобладнати школи і класи з тим, щоб вони зосереджували увагу на потенціалі кожної дитини. • Сприяти сильному лідерству в особі директора школи і адміністрації • Сприяти підготовці вчителів, які ознайомлені з різними методами викладання. • Формувати команду — директорів шкіл, вчителів, батьків, учнів та інший персонал, що працюють разом у визначенні найефективніших шляхів надання якісної освіти в інклюзивному середовищі. • Підтримувати виважене ставлення до батьків, особливо до мрій батьків та цілей щодо майбутнього їхніх дітей.

Наказ

https://rada.info/upload/users_files/26324131/96f4429115326df50a72b4aac19b8d14.pdf

09:25 16.05.2019

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора